A távszámla nem elektronikus számla!

A kiküldött távszámlát nem lehet elektronikusan megõrizni, azt minden esetben a kapott pdf alapján ki kell nyomtatni a kapott e-mailbõl! A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minõsül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számla, az kizárólag elektronikusan nem megőrizhetõ!

A távszámla minden tekintetben megfelel a számla adattartalmával kapcsolatos jogszabályoknak, tekintve, hogy a nyomtatott számlán a kibocsátó aláírása és bélyegzője nem kötelező (2004-től), továbbá a kibocsátó a számlázóprogramjában el tud számolni a számlák másolati példányával is. A számlán az eredeti, másolati példány feltüntetése sem kötelező, szoftverünk azonban ezt megőrizte továbbra is.

 

A jogszabályi háttér a következõ:

A számla, egyszerũsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22) PM rendelet 1/E. § (1) bekezdése szerint számítástechnikai eszköz útján elõállított és papírra nyomtatott számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy

a.) a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program (a továbbiakban: a számlázó program) – a (4) – (6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, továbbá

b.) a számlapéldányok hiánytalan elszámolása az 1/F. § és 1/H. § szerint biztosított.

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program mũködésére, használatára, vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítõje, vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkoztatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak.

(3) A számlázó program a hiányos, hibás, megsemmisült, vagy elveszett számlákat is rögzíti.

(4) A számlázó program az adóalany nem magyarországi adószámán [ÁFA tv. 258. § (3) bekezdés b) és c) pont] történ? számlakibocsátásához a belfölditõl elkülönített sorszámtartományt határoz meg.

(5) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha

a.) a csoportos adóalanyiságban [ÁFA tv. 8. §] részt vevõ tagok belsõ, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minõsülõ egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, illetõleg

b.) a csoportos adóalanyiságban részt vevõ tagok külsõ, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

(6) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla és az ÁFA tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

1/F. § (2) A számítástechnikai eszköz útján elõállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya – papírra nyomtatás helyett – elektronikus adatállományként is megõrizhetõ, feltéve, hogy a megõrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. § a) vagy b) pontjában meghatározott mód valamelyikeként történik.

(3) A (2) bekezdés szerint megőrzött adatállomány a számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla elektronikus változata, amely nem minősül elektronikus úton kibocsátott számlának [ÁFA tv. 175. §].

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény 168-177.§ szakaszai határozzák meg a számlára, nyugtára vonatkozó rendelkezéseket.

A törvény meghatározza a számla fogalmát és annak adattartalmát is. A törvény részletesen felsorolja, melyek azok az adatok, amelyeknek feltétlenül kell szerepelniük egy számlán. Természetesen ez csak minimális követelmény, ezen felül más adatok is szerepeltethetõk a számlán.

Az áfatörvény rendelkezéseiből következően a törvény számlának csak az ügyletről eredetileg kibocsátott bizonylatot tekinti.

 

A befogadó e-mail címére küldött mellékletből kinyomtatott számla megfelel a fent említett jogszabályhelyeknek, szabályos és alkalmasnak minõsül adóigazgatási alkalmazásra.
Békés megyei szerver hoszting, Hajdú-Bihar megyei szerver hoszting, Pest megyei szerver hoszting

Kövess minket...