Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai:

Név: Archi-Host KFT.

Székhely: 4145 Csökmő, Kossuth utca 125/A

Adószám: 14310924-2-09

Cégjegyzékszám: Cg: 09-09-014977

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 30 336 1872

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@archi-host.net

2. Az Archi-Host KFT. által kezelhető személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

Az Archi-Host KFT.(a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbi személyes adatokat kezeli:

2.1. A számlázás, valamint az előfizetői szerződések céljából, továbbá kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok:

a) a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő törvényes képviselőjének neve,

b) a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő, illetve a Szolgáltató szolgáltatásai iránt érdeklődő kapcsolattartójának neve, beosztása,

c) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám, mobil telefonszám.

d) a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő számlázásra alkalmas adatok: név, cím, adószám, email cím, telefonszám, mobil telefonszám.

2.2. Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés:

e) internet hozzáférési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás előfizető vagy felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító;

3. A személyes adatok kezelésének időtartama és módja:

3.1. Az adatkezelés időtartama:

a)     A személyes adatokat a Szolgáltató a szerződéses jogviszony megszűnését követő elévülési idő lejártáig kezeli. Az elévülési idő az elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 143. § (2) bekezdése szerint -1 év, nem elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében az elévülési idő 5 év.

d)     Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés esetében az előfizetői adatok az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. § (3) bekezdése szerint őrizhetőek meg: a szerződés megszűnését vagy keletkezést követő 1 év; sikertelen hívások esetén fél év.

c)     Kapcsolatfelvétel, illetve Szolgáltató ajánlatainak megküldése céljából kezelt adatok esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3.2. A tárolás módja: vegyes (gépi feldolgozás és/vagy papír alapú megőrzés).

4. A személyes adatok kezelésének jogcíme:

Törvényi elrendelés, illetve az érintett hozzájárulása.

5. Az adatkezelést elrendelő jogszabály pontos megnevezése:

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

6. A Szolgáltató elérhetőségei:

Név: Nagy Mária Julianna

Elérhetőség:

Cím: 4145 Csökmő, Kossuth utca 125/A

Telefon:  06 30 336 1872

E-mail: info@archi-host.net

NAIH-60075/2012.

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére .

7. Tájékoztató a személyes adatok biztonságáról

A Szolgáltató műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a szolgáltatás biztonságának, valamint a szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatok védelméről. A szolgáltatás biztonságába a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés biztonsága is beleértendő.

A Szolgáltató tájékoztatja az igénybe vevőt a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a Szolgáltató által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az igénybe vevő által tehető intézkedésekről.

Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja az igénybe vevőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az igénybe vevő által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről.

8. Adatkezelési tájékoztató az érintett hozzájárulásával kezelt személyes adatokkal kapcsolatban

8.1. Közvetlen üzletszerzési tevékenység

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés módszerével ajánlataival, szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatással megkeresse az érintettet.

8.2. A 8.1.pont szerinti célhoz kapcsolódó tájékoztatás:

Kezelt személyes adatok:

·        érintett neve,

·        érintett telefonos elérhetősége,

·        érintett e-mail címe.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulást az érintett a Szolgáltató honlapján keresztül vagy írásban adja meg.

A Szolgáltató a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezeléshez való hozzájárulást az érintett indokolás nélkül a következő e-mail címen (info@archi-host.net) vagy postai úton (4145 Csökmő, Kossuth utca 125/A) ingyenesen visszavonhatja. A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásakor az adatkezelő töröli, azt a továbbiakban semmilyen célból nem kezeli.

A Szolgáltató az e-mailben megküldött ajánlataival kapcsolatban adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

9. Adatfeldolgozók igénybe vétele

A Szolgáltató az e-mailben megküldött ajánlataival és más tömeges emailes megkeresésekkel, tájékoztatásokkal, adattisztítással kapcsolatban adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Társaságunk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Octonull Kft. - 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6. - online számlázás

További adatfeldolgozók igénybevételéről az ÁSZF ad tájékoztatást illetve az ügyféllel megkötött szerződés rendelkezik.

10. Az érintett jogai az adatkezelés kapcsán:

Az érintett a személyes adatai törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatást a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán a 06 30 336 1872 telefonszámon, valamint az info@archi-host net  elektronikus email címen keresztül kérheti.

Amennyiben megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az érintett az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

telefon: +36-1-391-1400;

telefax: +36-1-391-1410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

jogosult bejelentést tenni vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25,

telefon: +36-1-457-7100,

e-mail: info@nmhh.hu

fordulhat.

Valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Jelen adatkezelési tájékoztatóra egyebekben az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.") és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény irányadó.

Amennyiben azt tapasztalta, hogy az Ön, illetve az Ön által képviselt vagy más Archi-Host KFT. ügyfélhez tartozó más érintett személyes adata jogosulatlanul változott vagy semmisült meg, azt mással jogosulatlan közölték, mások jogosulatlanul hozzáférhettek vagy jogosulatlanul nyilvánosságra került. kérjük ezt, mint adatvédelmi incidenst jelentse be nekünk (az Ön elérhetőségi adatai, valamint az idő, hely és más lényegesnek ítélt körülmények összefoglalásával) az info@archi-.host.net email címre.
Békés megyei szerver hoszting, Hajdú-Bihar megyei szerver hoszting, Pest megyei szerver hoszting

Kövess minket...